Työkyvyn arvioinnit

Käytämme työkyvyn arvioinneissa apuna IMBA ja MELBA-arviointimenetelmiä. Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset ja työtapaan, kuten omatoimisuuteen liittyvät taidot. IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. 

Sarka Curtus-arviointi soveltuu hyvin henkilölle, jolla on tietty vamma tai oire, jonka vuoksi työkykyä on hyvä arvioida. Kartoituksen kohteeksi poimitan tietyt osa-alueet, jotka liittyvät vammaan tai oireeseen. Tämä poiminta tehdään taustatiedon pohjalta. Kartoitusvaihe kestää yhden työpäivän verran. Kartoitusvaiheen jälkeen tilaava taho saa raportin henkilön työkyvyn arvioinnin tulokista.

Sarka Principium-arviointi soveltuu hyvin ammatinvalinnan kartoittamisen tueksi. Kartoituksessa yhdistetään IMBAn suppeaa versiota (25 määrettä) ja MELBAa (kognitiiviset, sosiaaliset, työtapaan liittyvät, psykomotoriset ja akateemiset taidot). Kartoitusvaihe kestää 3-4 päivää. Kartoitusvaiheen jälkeen tilaava taho saa raportin, jossa avataan, mitkä ammatit soveltuvat henkilön työkykyprofiiliin.

Sarka Magnus-arviointi soveltuu esimerkiksi pohdittaessa henkilön työkykyä suhteessa johonkin tiettyyn ammattiin tai kartoittaessa juurisyytä sille, miksi henkilö palaa yhä uudestaan työttömäksi työnhakijaksi. Arviointi voidaan liittää osaksi aktivointijaksoa. Kartoituksessa yhdistetään IMBAn laajaa versiota (46 määrettä) ja MELBAa (kognitiiviset, sosiaaliset, työtapaan liittyvät, psykomotoriset ja akateemiset taidot). Kartoitusvaihe kestää 5 päivää. Dokumentoinnissa käytetään apuna videomateriaalia. Kartoituksen jälkeen tilaava taho saa raportin henkilön työkyvystä.

Sarka Occurro-arviointi soveltuu esimerkiksi kohdennetun/räätälöidyn aktivointipalvelun ja jatkopolun etsimiseen. Asiakasta kiinnostavista ammateista tehdään Opinpolun ammattien kuvausten perusteella työnvaativuusprofiilit. Henkilön työkyky kartoitetaan suppealla IMBAlla ja MELBAlla. Tämän jälkeen verrataan valittujen ammattien työnvaativuutta ja henkilön työkykyprofiilia. Kartoitusvaihe kestää 1,5 -2 työpäivää. Tilaavalle taholle annetaan suositus henkilölle parhaiten sopivista poluista.

Sarka Origo-arviointi soveltuu tilanteeseen, jossa valmentajalla on uusi asiakas, josta ei ole olemassa paljon taustatietoa ja jonka polkua lähdetään kartoittamaan eteenpäin. Henkilön työkyky kartoitetaan suppealla IMBAlla ja MELBAlla ja vertaillaan ammattien työnvaativuusprofiileihin. Kartoitusvaihe kestää 2-3 työpäivää.  Tilaavalle taholle annetaan suositus henkilölle parhaiten sopivista poluista.

Lisätietoja palvelusta antavat Marjo Nieminen p. 044 430 9012 ja Aija Korhonen p. 040 806 2782
etunimi.sukunimi@tampereensarka.fi